03 พฤศจิกายน 2550

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟังดนตรี
การฟังดนตรีให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ควรมีปัจจัยต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับการฟัง หากการทำหน้าที่ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟังที่มีความบกพร่องก็ย่อมทำให้การฟังดนตรี ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. สภาพแวดล้อม ควรจัดสถานที่ แสงสี มีการออกแบบสถานที่อย่างถูกต้อง เหมาะสม สร้างบรรยากาศ มีการจัดรายการและเวลาการแสดงอย่างเหมาะสม
2. ตัวผู้ฟัง ควรมีความสอดคล้องกับการฟัง ดังนี้2.1 มีรสนิยมสอดคล้องกับดนตรีที่รับฟัง2.2 มีการสะสมทักษะพื้นฐานเพื่อการรับฟัง2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรี วงดนตรี ประวัติผู้แต่ง ที่มาของเพลง และองค์ประกอบของบทเพลง
3. คุณภาพของนักดนตรี ขึ้นอยู่กับ3.1 ความหมายของวาทยกร และพิธีกร3.2 ความสามารถของผู้บรรเลง3.3 การจัดระบบเสียง3.4 การจัดรายการแสดง3.5 ความพึงพอใจ (อารมณ์) ในการบรรเลงของนักดนตรี
4. คุณภาพของเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การแสดง เครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงต่าง ๆ ควรมีคุณภาพดี มีมาตรฐาน หากใช้เครื่องดนตรีที่เสื่อมคุณภาพ เครื่องดนตรีไม่
น่าฟัง

ไม่มีความคิดเห็น: