03 พฤศจิกายน 2550

ความหมายอันถูกต้องของคำว่า “ศิลปะ”

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

ศิลปะ

มาจากภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีใช้ว่า สิปป แปลว่า มีฝีมือยอดเยี่ยม หมายถึง การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นอย่างงดงาม น่าฟัง น่าชม

ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ศิลปะ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความพึงพอใจ และก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในความงาม

ความประสมกลมกลืนกันในความสัมพันธ์อันมีระเบียบแบบแผน อารี สุทธิพันธ์.กล่าวถึงความหมายของศิลปะไว้ ดังนี้....ความหมายของศิลปะ จากความเคยชินที่ว่า ศิลปะ มีอยู่ทั่วไป จนเป็นสาเหตุให้ละเลยที่จะตีความให้เข้าใจตรงกัน

เพื่อจะได้สื่อระหว่างกันได้ ดังนั้นเมื่อมีสิ่งใดที่แปลก เราก็มักจะเรียกกันว่า “เป็นศิลปะ” โดยปราศจากการแยกแยะสิ่งที่ได้รับรู้นั้น อย่างไรก็ดี ผู้สนใจศิลปะพยายามแยกแยะความหมายของศิลปะไว้มากมาย เช่น

1. ศิลปะ คือ การสร้างสรรค์ความงาม

2. ศิลปะ คือ การกระทำที่มีระเบียบ มีขั้นตอน

3. ศิลปะ คือ ภาษากลางสากล

4. ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ

5. ศิลปะ คือ การแสดงออกทางด้านบุคลิกภาพของบุคคล

6. ศิลปะ คือ การแสดงออกของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม

7. ศิลปะ คือ ผลสะท้อนทางด้านรูปแบบของสังคม

8. ศิลปะ คือ สื่อทางตา ทางหู โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูด

ไม่มีความคิดเห็น: