03 พฤศจิกายน 2550

เครื่องดนตรีไทย...

ดนตรีไทย

มีลีลาของท่วงทำนองจังหวะ รูปแบบการบรรเลง เป็นเอกลักษณ์ของไทย บรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่ ภูมิประเทศ บุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทย การดำรงชีวิต ชื่อดนตรีไทยมักเป็นคำโดด เช่น ซอ กลอง ฆ้อง โหม่ง เป็นต้น หากเครื่องดนตรีชิ้นใดที่ไทยนำมาจากต่างประเทศก็มักจะระบุแหล่งของประเทศที่นำเข้ามา เช่น ปี่มอญ ปี่ชวา กลองมลายู กลองมะริกัน เป็นต้น หรืออาจจะใช้ชื่อเฉพาะตามภาษาเดิม เช่น บัณเฑาะว์ รำมะนา เปิงมาง ดังนั้นเครื่องดนตรีที่มีชื่อเป็นภาษาไทยย่อมเป็นของไทยแท้มาแต่เก่าก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: