04 พฤศจิกายน 2550

วงดนตรีของไทย


วงดนตรีของไทย มี 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. วงปี่พาทย์ เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องเป่า คือ ปี่ และเครื่องตี (พาทย์) โดยที่เครื่องดนตรีที่ใช้จะไม่มีเครื่องสายมาประกอบ


2. วงเครื่องสาย เป็นวงดนตรีที่มีแต่เครื่องสายล้วน ๆ ไม่มีเครื่องตี ที่ใช้สำหรับดำเนินทำนองมาร่วมบรรเลง จะมีเฉพาะเครื่องตีที่ใช้ประกอบจังหวะ เช่น กลอง ฉาบ กรับ โหม่ง และฉิ่ง ส่วนเครื่องเป่าก็ใช้ขลุ่ย
3. วงมโหรี เป็นวงดนตรีที่นำเอาวงปี่พาทย์และเครื่องสายมาผสมกัน ทำให้มีเครื่องดนตรีครบทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า แต่เครื่องเป่าจะใช้ขลุ่ยการผสมวงของทั้ง 3 ประเภท มีขนาดต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ตามโอกาสและตามแต่ความประสงค์ของผู้ใช้ หรือผู้ฟังประเภทของเพลงไทย เพลงไทยมี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ บรรเลงล้วน ๆ และเพลงขับร้องประกอบการบรรเลง

3.1 บทเพลงล้วน ๆ ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงภาษา เพลงหางเครื่อง หรือเพลงลูกบท

3.2. ขับร้องประกอบการบรรเลง ได้แก่ เพลงเถา (มีอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชิ้น ชั้นเดียวบรรเลงต่อกัน) เพลงตับ (มีตับเพลง ตับเรื่อง) เพลงเกร็ด (เป็นเพลงสั้น ๆ)

ไม่มีความคิดเห็น: